Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Miljövision

Bakgrund till Visionen

Den kristna synen på Skapelsen bygger på respekt; att hellre bruka än förbruka!

Ett kristet miljöengagemang sammanfattas i de fyra ledorden från biskoparnas miljömanifest:

Helheten. Universum består av en väv där allting hör samman.

Heligheten. Varje del i Skapelsen har sitt särskilda värde, sin uppgift.

Skönheten. Livet är gott, ger ansvar, är värt att skydda och kämpa för.

Försoningen. Människan är kallad att ”hela” det som är trasigt i Skapelsen.

Värnamo Församling är en del av den världsvida kyrkan med uppdraget från Matt 28:18-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Värnamo församling vill ge vidare det uppdrag vi fått ta emot.

Därför vill vi göra den treenige Guden tydlig i världen

Detta sker genom att vi:

• lyssnar lyhört till Guds vilja och till människors behov

• visar tydligt på Jesus som vår Herre och räddare

• vill hjälpa människor till kristen gemenskap

• hjälpa människor till att växa i tro och mognad Strategi och de anställdas uppgift Alla döpta har tillsammans fått uppgiften att förvalta vårt uppdrag. (se visionen)

I vår strategiska vision väljer vi att dela uppdraget i fyra delar: Gudstjänst, Diakoni, Mission och Undervisning.

Genom detta vill vi:

- Uppmuntra varandra till växande och ansvarstagande.

- Utrusta människor utifrån deras gåvor och personliga resurser

- Organisera och administrera

- Gå före som tjänare

Församlingens anställda har ett särskilt uppdrag att ansvara för visionens genomförande.

MILJÖVISION för Svenska Kyrkan i Värnamo Samfällighet

Kyrkans Miljövision utgår från den Skapande Guden, Jesus Kristus, som ställer sig på den utsatta människans sida samt den Helige Anden, som bärare av livet.

I arbetet att verka för Guds rike, ryms att värna om naturens resurser, gemenskap, rättvisa och livskvalitet åt alla människor.

Kyrkan ska vara ett föredöme och vägvisare att se sambanden i Skapelsen, respekten för livet och ansvar idag och för kommande generationer.

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se