Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY för Värnamo kyrkliga samfällighet

Värnamo kyrkliga samfällighet inom trossamfundet Svenska Kyrkan ska vårda Skapelsen genom:

• Att i all verksamhet och alla beslut främja väl fungerande kretslopp, mångfald samt en god hushållning med naturresurser och energi.

• Att genom lyhördhet, utbildning och information ta vara på, och aktivt sprida goda idéer, för att motivera medarbetare och medmänniskor till att sträva efter minimal negativ miljöpåverkan.

• Att miljö-, etik-, och rättvisefrågor vävs in i den dagliga verksamheten samt inom förvaltningen av Kyrkans egendom. Verka för en god arbetsmiljö.

• Att genom praktiska exempel visa på att Svenska Kyrkan är trovärdig i frågor som rör miljö, social rättvisa, fred och en god livsstil.

• Att förvalta mänskliga resurser på bästa sätt, så att alla boende inom Värnamo Samfällighet får en uppgift i gemenskapen. Skapa mötesplatser.

• Att genom samarbete med olika parter i samhället nå förbättringar på miljöområdet och verka för en Hållbar utveckling, såväl lokalt som internationellt.

• Att verka för en fördelning av jordens resurser, så att alla människor ges möjlighet till ett nära liv med Gud - i samklang med naturen.

• Att synliggöra Guds närvaro i världen och arbeta för Skapelsens befrielse från tomhetens välde. (Rom. 8:18-21)

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se